De kinderen werken veel met dagtaken. Zij moeten er zelf voor zorgen dat zij aan het eind van de dag al hun werk af hebben. De kinderen maken regelmatig een toets. Voor sommige toetsen krijgen zij huiswerk mee om te leren. We hopen dat de ouders er op letten dat het huiswerk ook echt geleerd wordt.

REKENEN:
Wij werken met de methode “Alles Telt”. De methode is in principe klassikaal. Voor het 8e leerjaar is er een lesboek en een werkboek. Voor de kinderen die iets meer aankunnen is er een plusboek. Hierin staan uitdagende sommen.  Ook leren alle kinderen om met rekenmachines te rekenen.

TAAL:
Tijdens de taallessen maken wij gebruik van de methode ”Taal Actief” In groep 8 krijgen de kinderen o.a. zinsontleding, woordbenoemen, spelling, woordenschat en diverse werkwoordsoefeningen.
Uw kind krijgt regelmatig een dictee.  Voor begrijpend lezen wordt de methode “Nieuwsbegrip” gebruikt.  De kinderen moeten leren om de inhoud en bedoeling van een tekst te doorgronden. Zij moeten bijvoorbeeld een tekst kunnen samenvatten.

LEZEN:
Er wordt per dag een half uur besteed aan leesactiviteiten: lezen in het bibliotheekboek en voorlezen door de leerkracht. Soms lezen kinderen  een stukje voor uit een favoriet boek of ze houden een boekbespreking. Voor alle kinderen is het belangrijk om thuis te lezen. In dit schooljaar wordt ook voor de kinderen die nog wat langzaam lezen gewerkt met de methode Estafette.

HANDVAARDIGHEID:
De lessen beeldende vorming worden gegeven door de klassenleerkracht en/of de vak leerkracht.

COMPUTER:
Bij veel van onze methodes hoort een goed computerprogramma waar de kinderen mee werken. Via school kunnen de kinderen een inlogcode krijgen voor Ambrasoft en Basispoort om thuis te oefenen.

WERELDORIËNTATIE:
Voor wereldoriëntatie gebruiken wij:

Aardrijkskunde: Wereldzaken
Geschiedenis: Tijdzaken                                                                                                                          Natuur en techniek: Natuurzaken

Bij aardrijkskunde wordt de hele wereld besproken.
Bij geschiedenis behandelen wij de periode van de 17e eeuw tot heden.                              Bij natuur en techniek worden de thema’s zintuigen, water, lucht, milieu en ontwikkeling behandeld.
De kinderen krijgen regelmatig een toets. De samenvatting die ze hiervoor mee naar huis krijgen ondersteunt de kinderen bij het leren.

Engels:

In groep 8 wordt het vak Engels verder uitgewerkt. Wij zijn twee methodes aan het uitproberen.

GYMNASTIEK:
Tweemaal in de week krijgen de kinderen gymnastiek van een vakleerkracht. De kinderen hebben dan hun gymkleding en een handdoek nodig.  Gymnastiek en douchen zijn verplicht. Sieraden kunnen beter thuisgelaten worden, de school is niet aansprakelijk voor verlies.

Cito en Advies:
In groep 8 krijgen de kinderen hun definitieve advies van de basisschool. Er wordt gekeken naar de prestaties van uw kind. Aan de hand van de resultaten (o.a. de LVS toetsen), de werkhouding en motivatie  wordt er een advies gegeven. Dit advies bepaalt naar welke school uw kind het volgend schooljaar gaat.
De kinderen krijgen in groep 8 ook een CITO eindtoets basisonderwijs:  de “Centrale eindtoets”. Deze toets is een objectieve toets. De uitslagen van de eindtoets gaan mee als tweede gegeven naar het Voortgezet Onderwijs. Deze wordt afgenomen in de periode 15 april tot 15 mei.

KLASSENDIENST:
Om de beurt hebben kinderen klassendienst. Zij geven na schooltijd de plantjes water, maken het bord schoon, vegen de klas aan en ruimen hier en daar wat op. Zij zijn die dag dan iets later thuis.

WERKWEEK:
De kinderen van groep 8 gaan een week op stap. We huren van maandag tot en met vrijdag een huis waar grote groepen kinderen terecht kunnen. Tijdens deze week worden allerlei activiteiten en uitstapjes georganiseerd. Deze werkweek hoort bij het programma van de Tamboerijn. We gaan er van uit dat alle kinderen meegaan.
De kosten van deze week bedragen € 110,-. U kunt via school elke maand € 10 sparen of u kunt dit bedrag in één keer betalen.
Mobieltjes zijn  verboden. Wanneer er een dringende situatie is kunt u een van de leerkrachten bereiken. Mocht het nodig zijn dan nemen wij contact met u op.

HULP VAN OUDERS:
Tijdens het schooljaar is er regelmatig hulp nodig. We hopen dan ook dat u zo nu en dan tijd heeft om te komen helpen. Sinds het schooljaar 2012-2013 zijn er klassenouders. Deze ouders helpen regelmatig op school.