Over groep 8

De kinderen werken veel met dagtaken. Zij moeten er zelf voor zorgen dat zij aan het eind van de dag al hun werk af hebben. De kinderen maken regelmatig een toets. Voor sommige toetsen moeten zij huiswerk maken of leren. We hopen dat de ouders er op letten dat het huiswerk ook echt geleerd wordt.

REKENEN:
Wij werken met de methode “Alles Telt”. De methode is in principe klassikaal. Voor het 8e leerjaar is er een lesboek en een werkboek. Voor de kinderen die iets meer aankunnen is er een plusboek. Hierin staan uitdagende sommen. In groep 8 wordt er vooral veel herhaald. Ook leren de kinderen om met rekenmachines te rekenen.

TAAL:
Tijdens de taallessen maken wij gebruik van de methode ”Taal Actief” In groep 8 krijgen de kinderen o.a. zinsontleding, woordbenoemen, spelling, woordenschat en diverse werkwoordsoefeningen aandacht.
Uw kind krijgt regelmatig een dictee. Wanneer er een onvoldoende resultaat behaald wordt, krijgt de leerling extra oefenstof. Voor begrijpend lezen wordt de methode “Nieuwsbegrip” gebruikt. De nadruk ligt in groep 8 op het studerend lezen. De kinderen moeten leren om de inhoud en bedoeling van een tekst te doorgronden. Zij moeten de tekst kunnen samenvatten.

LEZEN:
Er wordt per dag een half uur besteed aan leesactiviteiten: lezen in het bibliotheekboek en voorlezen door de leerkracht. Soms lezen kinderen ook een stukje voor uit een favoriet boek of ze houden een boekbespreking. Vaak is het toch nog nodig om thuis te oefenen met lezen. In dit schooljaar wordt ook voor de kinderen die nog wat langzaam lezen gewerkt met de methode Estafette.

HANDVAARDIGHEID:
De lessen beeldende vorming worden gegeven door de klassenleerkracht. Wanneer u goed bent in bijvoorbeeld koken, breien o.i.d. en u wilt dit graag met kinderen delen, kunt u dat aangeven bij de klassenleerkracht.

COMPUTER:
Bij o.a. Alles Telt, onze rekenmethode, hoort een goed computerprogramma waar de kinderen mee werken. Via school kunnen de kinderen een inlogcode krijgen voor Ambrasoft en Basispoort om thuis te oefenen.

WERELDORIËNTATIE:
Voor wereldoriëntatie gebruiken wij:
Aardrijkskunde: Wereldzaken
Geschiedenis: Tijdzaken
Bij geschiedenis behandelen wij de periode van de 19e eeuw tot heden.
Het aardrijkskundig gedeelte heeft betrekking op de wereld.
Bij aardrijkskunde in groep 8 wordt de hele wereld besproken maar ook veel linken gelegd met hoe het er hier in Nederland aan toe gaat zodat de kinderen alles van 2 kanten kunnen bekijken.
De kinderen krijgen regelmatig een toets. De samenvatting die ze hiervoor mee naar huis krijgen ondersteunt de kinderen bij het leren.

Engels:

In groep 8 wordt het vak Engels verder uigewerkt. Wij zijn twee methodes aan het uitproberen.

GYMNASTIEK:
Tweemaal in de week krijgen de kinderen gymnastiek van een vakleerkracht. De kinderen hebben dan hun gymkleding en een handdoek nodig. Sieraden moeten thuis gelaten worden. Gymnastiek en douchen zijn verplicht. Sieraden kunnen beter thuisgelaten worden, de school is niet aansprakelijk voor verlies.

Cito en Advies:
In groep 8 krijgen de kinderen hun definitieve advies van de basisschool. Er wordt gekeken naar de prestaties van uw kind. Aan de hand van de resultaten, de werkhouding, motivatie en andere factoren wordt er een advies gegeven. Dit advies bepaalt naar welke school uw kind het volgend schooljaar gaat.
De kinderen krijgen in groep 8 ook een CITO eindtoets basisonderwijs, beter bekend als “de citotoets”. Deze toets is een objectieve toets om te kijken of het advies overeenkomt met de adviezen van kinderen in heel Nederland. Deze wordt afgenomen in de periode 15 april tot 15 mei.
Wanneer u vragen heeft over de eindcito of het advies kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind.

KLASSENDIENST:
Om de beurt hebben kinderen klassendienst. Zij geven na schooltijd de plantjes water, maken het bord schoon, vegen de klas aan en ruimen hier en daar wat op. Zij zijn die dag dan iets later thuis.

WERKWEEK:
De kinderen van groep 8 gaan, net als in groep 7, een week op stap. We huren van maandag tot en met vrijdag een huis waar grote groepen kinderen terecht kunnen. Tijdens deze week worden allerlei activiteiten en uitstapjes georganiseerd. Deze werkweek hoort bij het programma van de Tamboerijn. We gaan er van uit dat alle kinderen meegaan.
De kosten van deze week bedragen € 100,-. U kunt via school elke maand € 10 sparen of u kunt dit bedrag in één keer betalen.
Mobieltjes zijn net als in groep 7 verboden. Wanneer er een dringende situatie is kunt u een van de leerkrachten bereiken.

HULP VAN OUDERS:
Tijdens het schooljaar is er regelmatig hulp nodig. We hopen dan ook dat u zo nu en dan tijd heeft om te komen helpen. Sinds het schooljaar 2012-2013 zijn er klassenouders. Deze ouders helpen regelmatig op school.